ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS DP4C

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS DP4C

1. Organisatie

DePanne4Cars is een recreatieve balade voorbehouden voor enerzijds Land Rover Defenders van alle bouwjaren & anderzijds oldtimers met eerste inschrijvingsdatum in het verkeer voor 31.12.1992
Dit event vindt plaats op 19 september 2020

 

DP4C vzw

De Pannelaan 185
8660 De Panne
België
BTW BE 0691.884.271
Tel1 : +32 477 832085
E-mail: mail@dp4c.be
 

2. Beschrijving Rally's

 • De rally's voor Oldtimers en Land Rover Defenders bestaan elk uit een parcours van +/- 100 km over de openbare weg. Het ideale tijdsinterval tussen elk voertuig bij de start zal één minuut bedragen (60 seconden). Met het oog op een vlot verloop van de rally heeft de organisator de mogelijkheid dit interval te verminderen tot een minímum van 30 seconden. De reisroute en alle nodige inlichtingen om de reisroute te kunnen volgen, bevinden zich in de Roadbook. Het parcours zal worden opgesteld volgens het bolletjes - pijltjes systeem.
 • De start van de rally voor Land Rover Defenders wordt gegeven op het strand van De Panne.  Deze vertrekt begeleid richting de Franse Kust met als aankomst Bray-Dunes. Deze kuststrook is een uitzonderlijk, kostbaar en beschermd openbaar domein. Het betreden van deze ruimte met voertuigen is onderworpen aan toestemming van de bevoegde administratie. De beschermde natuur dient hierbij te allen tijde strikt gerespecteerd te worden. In het bijzonder op deze strandzone zullen de voertuigen worden begeleid in kleine groepen conform de wens van de bevoegde overheid. De deelnemende voertuigen zullen bij het doorkruisen van deze beschermde ruimte onder geen beding mogen afwijken van het aangeduide parcours en de begeleidende voertuigen zeer stipt dienen te volgen. Daarbij moet het rijgedrag zodanig zijn dat er geen enkele schade aan de beschermde ruimte wordt berokkend.
 • Door omstandigheden (overheidsbeslissingen, openbare werken, klimatologische omstandigheden, verkeersdrukte, commerciële of organisatorische redenen) kan het traject steeds gewijzigd of ingekort worden.

3. Toelating auto/deelnemers

 • De voertuigen moeten uitgerust zijn met een veilige wettelijke zitplaats per persoon en een speciaal daarvoor voorziene kinderstoel voor de kleinsten.  Elke deelnemende wagen dient te beschikken over een geldig technisch keuringsbewijs, een geldig inschrijvingsbewijs en een geldige autoverzekering (groen verzekeringsattest). De bestuurders dienen allen over een geldig rijbewijs te beschikken. Alle documenten dienen bij aanvang beschikbaar te zijn. Bij het ontbreken van één van de documenten of in geval van fraude zal de betrokken deelnemer de start tot het evenement geweigerd worden. De deelnemer verbindt er zich toe ervoor te zorgen dat het voertuig en alle onderdelen in perfecte staat van onderhoud verkeren en geen technisch mankement vertonen dat de goede werking van het voertuig en de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. De organisatie draagt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid. Het gebruik van prototypes, speciale voertuigen, quads en vrachtwagens zijn verboden op het domein alsook extreme banden.
 • Iedere chauffeur is volledig verantwoordelijk voor het voertuig waar hij mee rijdt. Hij staat zelf in voor de risico’s dat het rijden in de rally met zich meebrengt. Op elk moment kan de chauffeur weigeren een obstakel of een moeilijke passage te nemen. In geen enkel geval kan de vzw DP4C verantwoordelijk zijn voor enig incident of ongeval. Het DP4C-event is een ontspannende rit zonder enige vorm van competitie.
 • De deelnemers dienen hun rijgedrag aan te passen aan de aard van het event.
 • De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat zij hun rijgedrag en rijstijl zodanig aanpassen dat zij geen schade berokkenen aan de andere deelnemers en hun voertuigen, derden, het openbaar of privaat domein etc. Zij dienen zich er van te onthouden nutteloos lawaai te produceren of op enige ander wijze hinder te veroorzaken.
 • De deelnemers dienen te alle tijde de richtlijnen van de organisatie en diens aangestelden stipt na te leven.
 • De organisatie en haar aangestelden hebben het recht deelnemers op basis van inbreuken op de wegcode of het verkeersreglement, onveilig en ongepast rijgedrag of niet naleving van de richtlijnen van de aangestelden van de organisatie, de politie of de verantwoordelijke aangesteld van de Gemeente alwaar het event plaatsvindt onmiddellijk uit te sluiten. De deelnameprijs zal in voorkomen geval onder geen beding worden terugbetaald.
 • Afval: eenieder is verantwoordelijk voor zijn afval. Het is veiligheidshalve en om milieuredenen ten strengste verboden om ook maar enige vorm van afval uit het voertuig te gooien of langs het parcours achter te laten, inbegrepen peuken.
 • Alcohol: verboden gebruik tijdens de rit. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake alcohol en druggebruik volgens de Wegcode.
 • Elke deelnemer verklaart hiermee afstand te doen voor zichzelf, inzittenden van het voertuig, hun erfgenamen, rechtverkrijgers, naasten, ouders, echtgenote, partners, kinderen alsook de respectieve verzekeraars voor alle mogelijke schade die hijzelf of deze derden tijdens de deelname aan het event zouden lijden en doen afstand van alle verhaal tegen: de organisatoren, hun verzekeraars en al hun medewerkers en vrijwilligers, alle andere deelnemers en deelnemende voertuigen, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door andere deelnemers, derden, aangestelden of vrijwilligers van de organisatie of goederen waarover de organisatie bewaring heeft.
 • In geval van overlijden is huidige afstand van verhaal eveneens een verbintenis voor de nabestaanden, de wettelijke erfgenamen en de verzekeringen.
 • Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 100 Land Rover Defenders en 100 Oldtimers

4. Inschrijvingen

 • Uw inschrijving is pas definitief wanneer u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnameprijs tijdig wordt overgeschreven. 
 • Wanneer uw voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden heeft de organisatie het recht uw deelname te weigeren zonder teruggave van de bijdrage.
 • Na inschrijving en betaling van de deelnameprijs is de deelname definitief en kan ze niet worden geannuleerd. De deelnameprijs wordt onder geen beding teruggestort, ongeacht de reden van annulatie of afwezigheid van de deelnemer.
 • Elk correct ingeschreven voertuig dat de deelnameprijs heeft betaald, ontvangt startnummer en deelnameplaat, samen met de praktische informatie voor deelname.
 • Elke deelnemer dient ervoor te zorgen dat zijn wagen voldoet aan de verkeerswetgeving van de landen waarin de proeven zullen plaats vinden.
 • Verder zal geen enkel bedrag worden terugbetaald in geval van annulering van de rally omwille van omstandígheden buiten de wil van DP4C.
 • Ook in geval van uitsluiting van de deelnemer heeft de deelnemer geen recht op terugvordering van zijn bijdrage.

5. Deelnemersverplichtingen

 • Teams: Enkel de personen vermeld in de aanvraag tot inschrijving zullen aan de start worden toegelaten. De opgave van een lid van een team of het laten plaatsnemen van een bijkomende persoon in de wagen van een deelnemer kan de uitsluiting van het team tot gevolg hebben. 
 • Rallyplaten: DP4C zal aan elke deelnemer een rallyplaat en twee portiernummers bezorgen. De rallyplaten dienen vooraan op het voertuig bevestigd te worden, zonder evenwel de noodzakelijke identificatie van het voertuig te verbergen (nummerplaat, voorlíchten, enz....). DP4C is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging van het deelnemend voertuig, veroorzaakt door het aanbrengen of verwijderen van deze portiernummers, rallyplaten of enige vorm van publiciteit.
 • Verzekeringen: Om aan de start toegelaten te worden dienen de voertuigen volgens de regels ingeschreven te zijn in een land van de Europese Unie en verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid bij een verzekeringsmaatschappij die erkend is in de Europese Unie en in het land waar het voertuig is ingeschreven. Het geldige inschrijvingsbewijs en geldige groene verzekeringskaart dienen voorgelegd te worden bij de technische en administratieve controle .

6. Publiciteit

Het is de deelnemers verboden op de deelnemende voertuigen enige vorm van publiciteit aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke aanvraag en schriftelijke goedkeuring van DP4C. Stilzwijgen van de organisatie geldt als weigering. Tegen deze weigering staat geen enkel verhaal open.
Voertuigen die in strijd met dit verbod toch reclame voeren zullen geweigerd worden. De teams aanvaarden door hun inschrijving alle publiciteit te voeren die door DP4C is opgelegd en dit tijdens de ganse duur van het event.

Het betreft :

 • de rallyplaat
 • de portiernummers
 • de sponsorzelfklevers, bij de start overhandigd door DP4C
 • de identificatie - zelfklevers op de voorruit

7. Start

 

 • Het tijdsinterval tussen de wagens bij de start zal 1 minuut of 30 seconden bedragen, naar eigen goeddunken van DP4C. De start zal gegeven worden in overeenstemming met het programma.
 • Elk team zal de nodige documentatie ontvangen om het parcours op correcte wijze te kunnen volgen.
 • Bij pechverhelping of wegtakelen van voertuigen, al dan niet met behulp van de door DP4C ter beschikking gestelde diensten, blijft de deelnemer volledig verantwoordelijk voor zijn of haar voertuig. De deelnemer draagt alle kosten van depannage, herstelling etc. DP4C kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor deze of andere kosten.

8. Controles

Alle deelnemers dienen zich voorafgaand aan te bieden bij de administratieve en technische controle.

Tijdens de administratieve en conformiteitscontroIes zullen de volgende zaken worden gecontroleerd:

 1. controle van het merk, het model en het chassis van het voertuig,
 2. eerste inschrijvingsdatum in het verkeer,
 3. gelijkvormigheid met de Wegcode en de tijdsgeest van de wagen,
 4. inschrijvingsbewijs,
 5. de veiligheid,
 6. de verzekeringen,
 7. het ríjbewíjs,
 8. Een verklaring die het gebruik van de wagen toestaat indien de bestuurder niet de eigenaar is van het voertuig.

Voormelde controles gebeuren zonder enige aansprakelijkheid van de organisator. Ieder van de deelnemers is persoonlijk aansprakelijk voor de technische en administratieve staat van het voertuig (inschrijving, verzekering,...).

De begeleiders mogen de rondrit op elk moment stilleggen of beëindigen voor elke chauffeur of de hele groep indien er verkeerd gedrag wordt vastgesteld. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en geven geen recht op teruggave van inschrijvingsgeld.

Verdere informatie is  beschikbaar op de pagina van de privacy en cookie voorwaarden.